Interim Head Of Remote / Dyrektor Pracy Zdalnej

Interim Head Of Remote / Dyrektor Pracy Zdalnej

Dlaczego potrzebujesz Dyrektora Pracy Zdalnej?

Aby model zdalny lub hybrydowy działał długoterminowo i w pełni przynosił korzyści zarówno firmie, jak i ludziom, musi być mądrze i proaktywnie zarządzany. Potrzebuje organizacyjnego lidera, którzy będzie za niego odpowiedzialny i upewni się, że praca zdalna w firmie funkcjonuje w oparciu o najlepsze praktyki, jest zgodna ze starannie zaplanowaną strategią i odpowiednio realizowana.

Coraz więcej firm (takich jak Facebook, Gitlab, Quora czy Twitter) jest tego świadomych i otwiera stanowisko Head Of Remote, czyli Dyrektora Pracy Zdalnej. Zadaniem Head Of Remote jest wieloaspektowe i holistyczne zarządzenie modelem pracy zdalnej w organizacji w sposób, który pozwoli wyciągnąć z niej pełen potencjał, podnieść efektywność biznesową, i wznieść organizację na nowy poziom dzięki temu modelowi pracy.

W WIYO mamy świadomość, że dla większości organizacji stworzenie takiego stałego stanowiska może być wyzwaniem.
Dlatego oferujemy usługę Dyrektora Pracy Zdalnej w formie outsourcingu.

Kim jest Dyrektor Pracy Zdalnej?

Head Of Remote to interdyscyplinarna funkcja wyższego szczebla zarządzania, która w sposób holistyczny łączy takie obszary, jak HR, kultura, operations, marketing i komunikacja.

Nasz Konsultant dołącza do Waszej firmy jako Head Of Remote współpracujący bezpośrednio z Zarządem.

Zadaniem Head Of Remote jest wieloaspektowe i holistyczne zarządzenie modelem pracy zdalnej w organizacji w taki sposób, który pozwoli wyciągnąć z niej pełen potencjał, podnieść efektywność biznesową, wykorzystać szanse, zaadresować ryzyka, i wznieść organizację na wyższy poziom dzięki pracy zdalnej, a nie pomimo niej. 

Dyrektor Pracy Zdalnej od pierwszego dnia intensywnie pracuje nad poprawieniem sposobu funkcjonowania pracy zdalnej / hybrydowej w Waszej organizacji:  w oparciu o swoje doświadczenia, wiedzę i know-how (zarówno własne i World Is Your Office), a także najlepsze praktyki z rynku. Całość jest w unikalny sposób przystosowana do potrzeb i kultury Waszej firmy. 

W jaki sposób wygląda praca Head Of Remote?

(Kliknij na +, aby zobaczyć szczegóły)

Head Of Remote na początku skupia się na poznaniu Waszej firmy oraz zrozumieniu aktualnego stanu i sposobu funkcjonowania pracy zdalnej / hybrydowej. 

Robi to poprzez: rozmowy z różnymi osobami z organizacji, zapoznawanie się z dokumentacją i  zasobami, śledzenie bieżącej komunikacji na różnych kanałach, shadowing spotkań, ankiety / badania. 

Rezultatem tego etapu jest obszerny raport na temat pracy zdalnej / hybrydowej w Waszej organizacji, obejmujący m. in.: 

  • mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia pracy zdalnej w Waszej firmie,
  • diagnozę na którym poziomie dojrzałości znajduje się praca zdalna,
  • priorytety do zaadresowania w pierwszej kolejności, 
  • skróconą, konkretną i zoperacjonalizowaną  strategię działań dla Waszej organizacji, która pozwoli wznieść pracę zdalną na wyższy poziom.

W oparciu o przygotowany z fazy rozpoznania raport,  Head Of Remote proponuje 3 cele / rezultaty, którymi miałby się zająć w kolejnej fazie projektu. Przy ich wyborze kieruję się podstawowym kryterium: rozwiązanie których problemów ma szansę przynieść Waszej organizacji największą wartość?  Jeśli proponowane cele odpowiadają Tobie i ew. innym kluczowym interesariuszom, przechodzimy do fazy implementacji. 

Na tym etapie pracuję nad wyznaczonymi wcześniej celami. Działam  na następujące sposoby:

  • samodzielnie (np. pisanie procedur, instrukcji, dokumentacji itp.)
  • z Tobą  (np. rozmowy 1:1, planowanie działań, mentoring, coaching) 
  • z Menedżerami (np. warsztaty, szkolenia, indywidualne sesje mentoringowe)
  • z Zespołami i poszczególnymi pracownikami (np. warsztaty, szkolenia, on-the-job training, 1:1s) 

Ten etap to podsumowanie wykonanej pracy, prezentacja szczegółowego raportu z etapu realizacji, przedstawiająca dalsze rekomendacje, do wykonania samodzielnie przez Twoją organizację lub poprzez dalszą, sformułowaną na nowo współpracę. 

Czym przykładowo zajmuje się Head Of Remote podczas projektu?

Usprawnienie działania firmowego komunikatora: uspójnienie zasad w taki sposób, aby wspierał efektywność pracy i komunikacji, a nie ją osłabiał
Zbudowanie standardów efektywnych zdalnych spotkań i spowodowanie, aby były „żywe” w codziennej pracy
Stworzenie polityki pracy zdalnej, dopasowanej do kultury organizacyjnej
Zaprojektowanie procesu efektywnego, zdalnego onboardingu
Wypracowanie dla organizacji (i z organizacją) najlepszych, własnych sposobów na budowanie silnych więzi międzyludzkich w środowisku rozproszonym – teambuilding, rytuały, wartości etc.
Pokierowanie zmianą w kierunku zwiększenia roli komunikacji asynchronicznej w organizacji
Stworzenie i wdrożenie systemu mierzenia satysfakcji pracowników z pracy i współpracy w modelu rozproszonym
Wypracowanie sposobów na to, aby wartości firmy były widoczne w codziennej pracy i działaniach w środowisku rozproszonym.

Modele współpracy:

Model 1:
Projekt 3-miesięczny

Nasz wysoko wykwalifikowany Head Of Remote samodzielnie prowadzi w Twojej firmie 3-miesięczny projekt, którego celem jest zdiagnozowanie i rozwiązanie najbardziej priorytetowych wyzwań wokół pracy zdalnej w Twojej firmie.

Na ten proces składają się Diagnoza, Zdefiniowanie celów i priorytetów, Wdrożenie / realizacja, Review.

Podczas całego procesu Head Of Remote blisko współpracuje z różnorodnymi działami, zespołami i ludźmi w Twojej firmie, aby stworzone rozwiązania były spójne i zgodne z kulturą organizacyjną.

Model 2:
Head Of Remote na godziny

Oferujemy też usługi Dyrektora Pracy Zdalnej jako konsultanta, zajmującego się bieżącymi tematami i priorytetami, w skali zależnej od aktualnego zapotrzebowania. Mogą to być 2, 5 czy 25 godzin tygodniowo.

W tym modelu rozliczenie następuje za przepracowane godziny,

Ten model sprawdza się jeśli potrzebujesz, żeby ktoś stale „trzymał rękę na pulsie” w obszarze pracy zdalnej i hybrydowej.

Aktualnie dostępni Head Of Remote:

Skontaktuj się z nami aby otrzymać szczegółową ofertę

Skontaktuj się z nami aby otrzymać szczegółową ofertę